Wet AVG Privacyverklaring

Naast de regels van de nieuwe Europese wet AVG, die gaan over privacygevoelige informatie die tot onze beschikking staan binnen de praktijk, hoe wij deze verwerken, beschermen en bewaren, zijn wij verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, bieden wij transparantie en moeten wij ons ook houden aan de onderstaande wetten:.

 

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Gedragscode KNMG
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
  • ARBO-wet

 

Privacy gevoelige informatie; beveiliging
Door toepassing van onze technische en organisatorische maatregelen garanderen wij een passend beschermingsniveau, van verwerking en opslag van de door u verstrekte persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, tegen toegang door onbevoegden en tegen oneigenlijk gebruik.

Met welk doel worden uw gegevens verzameld en verwerkt?
In onze praktijk verzamelen wij, veelal analoog, persoonsgegevens om uw medische dossier op te kunnen bouwen, de medische resultaten voor u en voor interne kwaliteitsdoeleinden bij te houden, de agenda in te plannen, u te kunnen mailen i.g.v. noodzaak, contracten op te kunnen maken en de financiële afhandeling te kunnen verzorgen. Het betreft persoonsgegevens die u zelf aan ons toe vertrouwd heeft. U kunt deze gegevens altijd inzien of er een kopie van opvragen. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden en niet aan derden worden verstrekt. Ook worden privacy gevoelige informatie niet langer bewaard als nodig.

Welke gegevens worden van u verzameld?
Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, huisarts, bsn-nummer, E-mail adres, verzekering, beroep of sport, lengte, gewicht, geslacht, medische gegevens, behandeldata en behandelplan.

Toestemming; en uw rechten
Door inschrijving van u als patiënt binnen onze kliniek gaat u akkoord met deze privacyverklaring. U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens tenzij uw persoonsgegevens om administratieve of wettelijke redenen door ons bewaard moeten worden. Verzoeken kunt u mondeling, telefonisch, per e-mail maar ook schriftelijk bij ons indienen. E-mail: info@solidmovement.nl Adres: Solid Movement, Oosterstraat 26, 9203 BB Drachten. Telefoon +31-(0)512-532251

Transparantie
Indien u nog vragen heeft of een klacht over onze omgang met uw gegevens, dan gaat uw behandelaar hierover graag met u in gesprek. Ook voor overige vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Wat doet Solid Movement intern aangaande gegevens bescherming?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De gehele AVG-wettekst kunt u HIER nalezen.

Patiëntenkaarten worden analoog ingevuld met gegevens die patiënt zelf mondeling of schriftelijk verstrekt. Kaarten worden in kaartenbakken opgeborgen achter slot en grendel  in een gesloten dossierkast in ons gebouw met goedgekeurde veiligheidssloten en waar zodra iemand onbevoegd het pand in wilt gaan, het alarm af gaat. De besloten binnenplaats is te bereiken via het hekwerk wat afgesloten is met slot indien er niemand in het pand aanwezig is, en is ook beveiligd met een alarmsysteem.

Digitale gegevens van de patiënt, (naam, lichaamsgewicht en lengte en resultaten van het MEDX-traject) staan op een pc die niet in verbinding staan met het internet; het zijn standalone computers. Backup van de gegevens voor noodgevallen staan op een usb stick en worden in een kluis bewaard.

Facturen worden met de hand geschreven. Patiënten hebben het origineel en de praktijk behoud een doorslag omdat we deze gegevens voor de belastingdienst 7 jaar moeten blijven bewaren.

De patiëntenkaarten met medische gegevens moeten 15 jaar bewaard blijven voor de wet WGBO. Indien ze daarna niet meer nodig zijn mogen ze pas verwijdert worden.

Op een lokale harde schijf worden brieven die op verzoek van een patiënt opgemaakt worden bewaard. Op de PC zit een goede virusbeveiliging.

Yourhosting en Google en zijn verantwoordelijk voor de privacy van de inhoud van ons mailverkeer, onze agenda (naam en geboortedatum, tijd van afspraak) en onze website (werknemersfoto) Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Solid Movement zijn verbonden. Solid Movement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Solid Movement adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze derden zoals bijvoorbeeld Google, Yourhosting, Facebook en Zorgkaart nederland.

Alle medewerkers die werkzaam zijn in de Solid Movement kliniek zijn op de hoogte en bewust van de wet AVG en hebben geheimhoudingsplicht. Ook in hun contract is vastgesteld dat ze na het verlaten van de kliniek aan deze geheimhoudingsplicht zullen moeten blijven voldoen.

Onze accountant en ons salariskantoor waarmee wij een contract hebben, hebben ook een geheimhoudingsplicht en moeten zich ook aan de wet AVG houden en respecteren ons privacy beleid.

Privacy gevoelige gegevens worden nooit zonder toestemming ergens anders voor gebruikt en ook niet met derden gedeeld.

Telefoongesprekken worden vertrouwelijk gevoerd en niet opgenomen. Voicemailberichten worden dagelijks afgeluisterd en daarna verwijderd.

De privacyverklaring staat op onze website en patiënten worden hierop gewezen.